Chi tiết về Tác giả

HOÀI NAM, TRẦN

  • T. 28, S. 5 (2017) - Bài viết
    Tập trung quyền sở hữu, tính độc lập của ban quản trị và hành vi chấp nhận rủi ro: Bằng chứng tại Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 8 (2016) - Bài viết
    Hành vi quá tự tin của giám đốc điều hành và khả năng sử dụng nợ vay cao của doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124