Chi tiết về Tác giả

HÙNG SƠN, TRẦN

  • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
    Phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 279 (2014) - Bài viết
    Tình hình sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124