Chi tiết về Tác giả

DU LỊCH, TRẦN

 • S. 267 (2013) - Bài viết
  Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiền trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN
  Tóm tắt
 • S. 255 (2012) - Bài viết
  CẦN MỘT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ
  Tóm tắt
 • S. 243 (2011) - Bài viết
  TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TRONG MỐI TƯƠNG QUAN HỆ THỐNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
  Tóm tắt
 • S. 232 (2010) - Bài viết
  Chương trình kích thích kinh tế của Chính phủ trong năm 2009 và 2010
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124