Chi tiết về Tác giả

ĐĂNG KHOA, TRẦN

  • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
    Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124