Chi tiết về Tác giả

LÝ DIỄM TRÚC, TÔ

  • S. 264 (2012) - Bài viết
    Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của phụ nữ nghèo: Nghiên cứu tại Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124