Chi tiết về Tác giả

Thị Bích Thảo, Phạm

  • S. 287 (2014) - Bài viết
    Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124