Chi tiết về Tác giả

Khánh Duy, Phạm

  • S. 288 (2014) - Bài viết
    Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi tại VN giai đoạn 1986-2013
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124