Chi tiết về Tác giả

VĂN DƯỢC, PHẠM

 • S. 235 (2010) - Bài viết
  Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ở VN
  Tóm tắt
 • S. 233 (2010) - Bài viết
  Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán VN
  Tóm tắt
 • S. 231 (2010) - Bài viết
  Thực trạng và định hướng phát triển của Hệ thống kế toán VN
  Tóm tắt
 • S. 238 (2010) - Bài viết
  Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ? VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124