Chi tiết về Tác giả

NGỌC TOÀN, PHẠM

 • T. 28, S. 8 (2017) - Bài viết
  Khoảng cách kì vọng kiểm toán và hiệu quả quyết định cho vay – Bằng chứng thực nghiệm từ khu vực ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 10 (2016) - Bài viết
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
  Tác động của chất lượng thông tin báo cáo tài chính đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 4 (2015) - Bài viết
  Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124