Chi tiết về Tác giả

NGỌC THẢO VI, PHẠM

  • S. 250 (2011) - Bài viết
    Dự định sử dụng Internet di động: Mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124