Chi tiết về Tác giả

LÊ ANH TUẤN, PHẠM

  • S. 264 (2012) - Bài viết
    Quá lạc quan và quá tự tin ảnh hưởng như thế nào lên hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124