Chi tiết về Tác giả

HỒNG VY, PHẠM

  • T. 28, S. 1 (2017) - Bài viết
    Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124