Chi tiết về Tác giả

XUÂN NHẠ, PHÙNG

 • T. 27, S. 5 (2016) - Bài viết
  Phân tích một số tác động tới thời gian đào tạo tối ưu
  Tóm tắt
 • S. 268 (2013) - Bài viết
  Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học và chính sách học phí ở VN
  Tóm tắt
 • S. 264 (2012) - Bài viết
  Chi phí, lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học VN và lộ trình cải cách học phí theo nhóm ngành
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124