Chi tiết về Tác giả

Phúc Nguyên, Nguyễn

  • S. 277 (2013) - Bài viết
    Phát triển bền vững du lịch duyên hải miền Trung theo cách tiếp cận chuỗi giá trị
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124