Chi tiết về Tác giả

Minh Tiến, Nguyễn

  • S. 283 (2014) - Bài viết
    Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124