Chi tiết về Tác giả

Minh Huy, Nguyễn

  • S. 283 (2014) - Bài viết
    Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124