Chi tiết về Tác giả

Minh Hà, Nguyễn

  • S. 282 (2014) - Bài viết
    Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
    Tóm tắt
  • S. 273 (2013) - Bài viết
    Các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124