Chi tiết về Tác giả

Kim Phước, Nguyễn

  • S. 275 (2013) - Bài viết
    Phân tích giá trị gia tăng từng khâu trong chuỗi giá trị cá tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124