Chi tiết về Tác giả

Hoài Nam, Nguyễn

  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Tác động di dân đối với thu nhập của nông hộ ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124