Chi tiết về Tác giả

Hữu Huân, Nguyễn

 • T. 26, S. 2 (2015) - Bài viết
  Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 288 (2014) - Bài viết
  Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi tại VN giai đoạn 1986-2013
  Tóm tắt
 • S. 284 (2014) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa thị trường trái phiếu chính phủ với tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tại Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 280 (2014) - Bài viết
  Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2020
  Tóm tắt
 • S. 271 (2013) - Bài viết
  Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124