Chi tiết về Tác giả

Hữu Dũng, Nguyễn

  • S. 249 (2011) - Bài viết
    Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngành trồng trọt VN: Mô hình trường phái Ricardion
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124