Chi tiết về Tác giả

Duy Thanh, Nguyễn

  • S. 285 (2014) - Bài viết
    Kì vọng, điều kiện thuận lợi và văn hóa trong sự chấp nhận hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức
    Tóm tắt
  • S. 281 (2014) - Bài viết
    Mô hình cấu trúc cho sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124