Chi tiết về Tác giả

Công Phương, Nguyễn

 • S. 287 (2014) - Bài viết
  Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết
  Tóm tắt
 • S. 239 (2010) - Bài viết
  Liên kết giữa kế toán và thuế ở VN
  Tóm tắt
 • S. 234 (2010) - Bài viết
  Từ những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng "Đồng thuận Washington" - Bàn về chiến lược cải cách kế toán VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124