Chi tiết về Tác giả

Đăng Khoa, Nguyễn

  • S. 283 (2014) - Bài viết
    Vai trò của vốn con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124