Chi tiết về Tác giả

XUÂN LÂM, NGUYỄN

  • S. 243 (2011) - Bài viết
    TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ: ĐÁNH GIÁ, VIỄN CẢNH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124