Chi tiết về Tác giả

XUÂN HIỆP, NGUYỄN

  • T. 27, S. 9 (2016) - Bài viết
    Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch:Trường hợp điểm đến TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt
  • S. 233 (2010) - Bài viết
    Tái cấu trúc nền kinh tế nhìn từ góc độ lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124