Chi tiết về Tác giả

XUÂN HƯNG, NGUYỄN

  • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
    Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính
    Tóm tắt
  • S. 236 (2010) - Bài viết
    Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124