Chi tiết về Tác giả

VIỆT, NGUYỄN

  • T. 28, S. 5 (2017) - Bài viết
    Ảnh hưởng của đặc điểm công ty đến sự điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 9 (2016) - Bài viết
    Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của các tổ chức ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124