Chi tiết về Tác giả

VĂN HOÁ, NGUYỄN

  • S. 257 (2012) - Bài viết
    THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ
    Tóm tắt
  • S. 257 (2012) - Bài viết
    KHẢ NĂNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124