Chi tiết về Tác giả

VĂN GIÀU, NGUYỄN

 • T. 26, S. 1 (2015) - Bài viết
  Hội nhập kinh tế quốc tế: Tất yếu khách quan của đổi mới
  Tóm tắt
 • S. 243 (2011) - Bài viết
  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2010: ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NGĂN NGỪA LẠM PHÁT CAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2011
  Tóm tắt
 • S. 231 (2010) - Bài viết
  Nhận định về công tác điều hành chính sách tiền tệ năm 2009 và định hướng phát triển hệ thống ngân hàng, thị trường tiền tệ VN năm 2010
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124