Chi tiết về Tác giả

VĂN BỔN, NGUYỄN

  • T. 28, S. 3 (2017) - Bài viết
    Các yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán: Trường hợp các nước đang phát triển và Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 12 (2016) - Bài viết
    Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124