Chi tiết về Tác giả

THANH PHONG, NGUYỄN

  • T. 27, S. 1 (2016) - Bài viết
    Cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế: Trường hợp các ngân hàng thương mại
    Tóm tắt
  • S. 233 (2010) - Bài viết
    Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124