Chi tiết về Tác giả

TỪ NHU, NGUYỄN

  • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
    Quản trị các tổ chức tài chính ở Việt Namtheo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124