Chi tiết về Tác giả

TẤN LỢI, NGUYỄN

  • T. 28, S. 11 (2017) - Bài viết
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài và chất lượng thể chế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu Á
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124