Chi tiết về Tác giả

PHƯỚC BẢO ẤN, NGUYỄN

  • T. 28, S. 7 (2017) - Bài viết
    Hành vi sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124