Chi tiết về Tác giả

PHÚC CẢNH, NGUYỄN

 • T. 27, S. 11 (2016) - Bài viết
  Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 4 (2016) - Bài viết
  Các yếu tố vĩ mô tác động đến kiều hối: Nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
  Quản trị các tổ chức tài chính ở Việt Namtheo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124