Chi tiết về Tác giả

NGỌC VINH, NGUYỄN

  • S. 254 (2011) - Bài viết
    NHÂN TỐ CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG LÊN GIÁ NHÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TÌNH HUỐNG VIỆT NAM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124