Chi tiết về Tác giả

NGỌC TUYẾN, NGUYỄN

 • S. 243 (2011) - Bài viết
  CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ NHÌN LẠI NĂM 2010 VÀ XU HƯỚNG NĂM 2011
  Tóm tắt
 • S. 236 (2010) - Bài viết
  Tài chính - Ngân sách VN năm 2010 - Một số dự báo và giải pháp
  Tóm tắt
 • S. 231 (2010) - Bài viết
  Đầu tư công - Kết quả và xu hướng trong tương lai
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124