Chi tiết về Tác giả

NGỌC THUYẾT, NGUYỄN

  • T. 26, S. 6 (2015) - Bài viết
    Đánh giá tác động của thu nhập, giá cả thực phẩm đến quyết định chi tiêu ăn uống của các hộ gia đình tại Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 5 (2015) - Bài viết
    Suất sinh lợi từ đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124