Chi tiết về Tác giả

NGỌC HIỀN, NGUYỄN

  • T. 28, S. 8 (2017) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa hình ảnh nước xuất xứ, danh tiếng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành ô tô Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 10 (2016) - Bài viết
    Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124