Chi tiết về Tác giả

MINH TUẤN, NGUYỄN

  • S. 237 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến vị trí một căn nhà tới giá căn nhà đó tại TP.HCM
    Tóm tắt
  • S. 236 (2010) - Bài viết
    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ quả điều Bình Phước
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124