Chi tiết về Tác giả

MINH KIỀU, NGUYỄN

  • T. 26, S. 3 (2015) - Bài viết
    Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124