Chi tiết về Tác giả

MINH HÀ, NGUYỄN

  • T. 27, S. 6 (2016) - Bài viết
    Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
    Tóm tắt
  • S. 267 (2013) - Bài viết
    Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124