Chi tiết về Tác giả

MẠNH TOÀN, NGUYỄN

  • S. 247 (2011) - Bài viết
    CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU
    Tóm tắt
  • S. 244 (2011) - Bài viết
    Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp cân bằng tổng thể dạng động
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124