Chi tiết về Tác giả

LƯU BẢO ĐOAN, NGUYỄN

  • T. 28, S. 7 (2017) - Bài viết
    Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 5 (2015) - Bài viết
    Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thải trong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124