Chi tiết về Tác giả

KIM ĐỨC, NGUYỄN

  • T. 27, S. 8 (2016) - Bài viết
    Nghiên cứu quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 9 (2015) - Bài viết
    Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124