Chi tiết về Tác giả

KHẮC QUỐC BẢO, NGUYỄN

 • T. 28, S. 9 (2017) - Bài viết
  Nghiên cứu cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia châu Á
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 4 (2017) - Bài viết
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp đến tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
  Nghiên cứu sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu,trái phiếu và ngoại hối của Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 4 (2016) - Bài viết
  Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 3 (2015) - Bài viết
  Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124