Chi tiết về Tác giả

HOÀNG BẢO, NGUYỄN

 • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
  Tác động của thiên tai đến giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tại Việt Nam:Tiếp cận theo mô hình SVAR
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
  Tác động của thiên tai đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình VAR
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 7 (2015) - Bài viết
  Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam: Tình huống bão Durian
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124