Chi tiết về Tác giả

HỮU HUÂN, NGUYỄN

  • T. 26, S. 10 (2015) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 279 (2014) - Bài viết
    Xây dựng chỉ số giá cổ phiếu mới tại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124