Chi tiết về Tác giả

HÒA NHÂN, NGUYỄN

  • S. 261 (2012) - Bài viết
    Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
    Tóm tắt
  • S. 248 (2011) - Bài viết
    VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG CÁC NGÂN HÀNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124